muzeumznin.pl Muzeum Ziemi Pa?uckiej w ?ninie

muzeumznin.pl
Title: Muzeum Ziemi Pa?uckiej w ?ninie
Keywords:
Description: Muzeum Ziemi Pa?uckiej w ?ninie Przejd? do tre?ci Muzeum Ziemi Pa?uckiej w ?ninie pl Wyszukiwarka wyszukaj Magistrat Baszta ?nińska Kolej Powiatowa Muzeum Kolei Zamek Wenecja Hostel Wenecja Cenni
muzeumznin.pl is ranked 4546329 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,336. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. muzeumznin.pl has 43% seo score.

muzeumznin.pl Information

Website / Domain: muzeumznin.pl
Website IP Address: 89.191.148.48
Domain DNS Server: dns.logonet.com.pl,dns.logon.pl

muzeumznin.pl Rank

Alexa Rank: 4546329
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

muzeumznin.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,336
Daily Revenue: $11
Monthly Revenue $356
Yearly Revenue: $4,336
Daily Unique Visitors 1,093
Monthly Unique Visitors: 32,790
Yearly Unique Visitors: 398,945

muzeumznin.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Fri, 29 Jul 2016 13:32:30 GMT
Server Apache/2.2.3 (CentOS)

muzeumznin.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

muzeumznin.pl Traffic Sources Chart

muzeumznin.pl Similar Website

Domain Site Title

muzeumznin.pl Alexa Rank History Chart

muzeumznin.pl aleax

muzeumznin.pl Html To Plain Text

Muzeum Ziemi Pa?uckiej w ?ninie Przejd? do tre?ci Muzeum Ziemi Pa?uckiej w ?ninie pl Wyszukiwarka wyszukaj... Magistrat Baszta ?nińska Kolej Powiatowa Muzeum Kolei Zamek Wenecja Hostel Wenecja Cennik Kontakt Godziny otwarcia Cennik Kamery on-line Muzeum Ziemi Pa?uckiej w ?ninie wtorek-pi?tek 9.00-16.00, (maj-wrz. 9.00-17.00) sobota-niedziela i ?wi?ta 10.00-15.00 Muzeum Kolei W?skotorowej w Wenecji ca?y tydzień, pa?dziernik-marzec 10.00-14.00 maj-wrzesień 9.30-17.30 Magistrat (?nin) 3 z? bilet ulgowy, 5 z? bilet normalny, przewodnik 20 z? Baszta (?nin) 3 z? bilet ulgowy, 5 z? bilet normalny, przewodnik 20 z? zobacz pe?en cennik wszystkich atrakcji Kamery on-line poka? poprzedni artyku? poka? nast?pny artyku? Wenecka Noc Z Parowozami Spacer po ?redniowiecznym ?ninie Wenecka Noc Z Parowozami Na przybywaj?cych na "Weneck? Noc Z Parowozami" czekaj? niezapomniane wra?enia ze spaceru w?ród dymi?cych parowozów, ?wiate? i nastrojowej muzyki. Atrakcj? jest te? projekcja niemieckiego filmu dokumentalnego z pocz?tku lat 70, ukazuj?cego prac? wi?kszo?ci parowozów stanowi?cych dzi? kolekcj? weneckiego skansenu - do obejrzenia b?d? plenery z kolejki wyrzyskiej, ?nińskiej, bydgoskiej i wielu innych. Oczywi?cie zapraszamy te? na nocn? przeja?d?k? na trasie ?nin - Wenecja i z powrotem sk?adem ci?gni?tym przez zabytkowy Px38. wi?cej Spacer po ?redniowiecznym ?ninie To wyprawa dla mi?o?ników historii ?redniowiecza oraz stolicy Pa?uk. Wieczorna przechadzka po szlaku wyznaczonym tablicami z wizerunkami nieistniej?cych ju? dzi? obiektów przeniesie nas w samo serce ?redniowiecznego miasta. wi?cej Magistrat Zamek Wenecja Skansen Kolejek Baszta AKTUALNO?CI WYSTAWY poka? poprzedni artyku? poka? nast?pny artyku? 0 1 2 AKTUALNO?CI KONCERT NA 110-LECIE MAGISTRATU Dodano 2016-07-22 MZP w ?ninie oraz ?DK zapraszaj?, w dniu 23 lipca 2016 o godz. 21.00 na Plac Wolno?ci (w razie niepogody ?DK), na koncert muzyki dwudziestolecia mi?dzywojennego zorganizowany z okazji jubileuszu 110-lecia ?Magistratu” w ?ninie. Autorem widowiska muzycznego, które przeniesie nas w czasy pe?ne elegancji, wdzi?ku i pi?knych piosenek przywo?uj?cych klimat dawnej epoki jest muzyk i kompozytor pochodz?cy ze ?nina - Robert Kanaan. Jest on jednym z polskich twórców muzyki elektronicznej, world i etno. W swojej pracy wykorzystuje technologi? i media elektroniczne, jak równie? klasyczne instrumenty. Któ? nie zna dawnych przebojów, które porusza?y serca i wzbudza?y niebywa?e emocje? Przeboje takie b?dziemy mogli us?ysze? na ?ywo w wykonaniu Katarzyny Kate Idzikowskiej, znakomitej piosenkarki bluesowej i rockowej. W po??czeniu z opraw? multimedialn? opart? na dawnych fotografiach ?nina, wydarzenie to mo?e sta? si? prawdziwie niezapomnianym i pouczaj?cym widowiskiem. W ten sposób b?dziemy mogli prze?y? raz jeszcze dawne chwile ?nina, wspólnie wzruszy? si? i tym pe?niej poczu? wspólnot? mieszkańców miasta. Widowisko artystyczne realizowane jest w ramach projektu ?RETROCKET”. STATY?CI POTRZEBNI !!! Dodano 2016-07-11 W zwi?zku z koncertem organizowanym z okazji 110-lecia Magistratu w ?ninie, w dniu 23 lipca 2016, o godz. 21.00 na ?nińskim rynku (w razie niepogody ?DK), Muzeum Ziemi Pa?uckiej poszukuje statystów w stylizacjach w?asnych - strojów z epoki : z pocz?tku XX wieku do rozpocz?cia II wojny ?wiatowej, którzy zechcieliby bezp?atnie wzi?? udzia? w scenkach do widowiska muzycznego z utworami dwudziestolecia mi?dzywojennego. Próby inscenizacyjne odb?d? si? w dniu 21 lipca 2016r./ czwartek/, godz. 16.30 w ?nińskim Domu Kultury ul. Pocztowa 15. Zainteresowanych prosimy o zg?aszanie si? do dnia 20 lipca /?roda/do Magistratu pod nr telefonu /52 30 20 293 / KOLEJOWY BILET POWIATOWY !!! Dodano 2016-07-01 Od 01.07.2016 do 31.08.2016 obowi?zuj? specjalne bilety dla mieszkańców powiatu ?nińskiego. Po okazaniu kierownikowi poci?gu dokumentu potwierdzaj?cego miejsce zamieszkania w naszym powiecie bilet w jedn? stron? wynosi 4 z?, w dwie strony - 6 z?. Wystawa Barbary ?uczkowiak Dodano 2016-06-13 Wernisa? odb?dzie si? 24 czerwca 2016. Dla tych, którzy t? dat? maj? zaj?t?, jest dobra wiadomo??! Niepowtarzalne collage z tkanin Barbary ?uczkowiak, pochodzacej z Pa?uk, a wyk?adajacej na Warszawskiej ASP, b?d? mog?y by? podziwiane do pocz?tku wrze?nia 2016. Serdecznie zapraszamy. poka? poprzedni artyku? poka? nast?pny artyku? 0 1 2 WYSTAWY OBRAZY Z TKANIN BARBARY ?UCZKOWIAK Dodano 2016-06-29 Na wystawie Barbary ?uczkowiak, króra b?dzie czynna do 4 wrze?nia 2016, podziwia? mo?emy obrazy, fotografie, a przede wszystkim wielowarstwowe kola?e z tkanin. Barbara ?uczkowiak urodzi?a si? w ?ninie. Dyplom z malarstwa uzyska?a na wydziale Sztuk Pi?knych Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu. Studia podyplomowe ukończy?a na Wydziale Malarstwa w Katedrze Tkaniny w Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie, w Pracowni prof. Wojciecha Sadleya. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego tej?e uczelni prowadz?c Pracowni? Tkaniny Eksperymentalnej. Mimo i? na co dzień mieszka i tworzy w Warszawie to nadal jest silnie zwi?zana z miejscem swojego urodzenia, daj?c temu wyraz w swojej twórczo?ci. Jest zafascynowana kolorem i ?wiat?em, a inspiracje czerpie z natury. Twórczo?? Artystki nie sposób jest jednoznacznie ani okre?li? ani sklasyfikowa?. Jedno jest pewne, ?e jej osobowo??, talent i twórczo?? s? uznawane nie tylko w kraju, ale równie? zagranic?. Daj?c wi?c Państwu okazj? do poznania bli?ej twórczo?ci Pani Barbary ?uczkowiak zapraszamy serdecznie do Muzeum. Malarstwo Marcina Stosika. 03.05 -19.06.2016 Dodano 2016-05-10 Zapraszamy do obejrzenia wystawy ?Malarstwo Marcina Stosika” w dniach od 3 maja do 19 czerwca 2016 r. Wystawa zorganizowana jest w 10 rocznic? ?mierci Artysty. Marcin Stosik –?ninianin, rocznik 1968,absolwent Państwowej Wy?szej Szko?y Sztuk Plastycznych w Poznaniu, obecnie Uniwersytet Artystyczny. Przez kilka lat by? Adiunktem na tej uczelni. Dobrze zapowiadaj?ca si? kariera Artysty zosta?a przerwana niespodziewan? ?mierci?. Jego prace znajduj? si? m. innymi w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz zbiorach prywatnych nie tylko w kraju, ale równie? zagranic?. Wystawa b?dzie czynna od wtorku do pi?tku w godz. 9.00-17.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 10.00-15.00. Wst?p p?atny. "Ig?? i nici?..." z Gostynina Dodano 2016-03-03 Zapraszamy do ogl?dania wystawy pt. "Ig?? i nici? malowane..." Jest to ekspozycja prac hafciarek z Gostynina, pani Jadwigi Bielińskiej oraz pani Gra?yny Szymkiewicz. Wystawa powsta?a dzi?ki wspó?pracy trzech podmiotów : Muzeum Ziemi Pa?uckiej w ?ninie, Urz?du Miejskiego w ?ninie oraz Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczo?ci Plastycznej. Zwiedza? b?dzie j? mo?na od 19 marca do 24 kwietnia: od wtorku do pi?tku w godzinach 9.00-16.00, soboty i niedziele od 10.00 do 15.00. Serdecznie zapraszamy!!! WYSTAWA !!! Kazimierz Nowak - ?ladami Wielkiego Podró?nika Dodano 2016-02-29 Czynna do 13 marca 2016. Zapraszamy do jej ogl?dania od wt. do pt. w godz. od 8:00 do 16:00 oraz w weekend od 10:00 do 15:00. Na wystawie podziwia? mo?na archiwalne fotografie z Czarnego L?du wykonane w latach 30-stych ubieg?ego wieku. Jak dojecha? Odwied? nas na Facebooku Przydatne linki Aktualno?ci Sklep online Wirtualne zwiedzanie Polityka prywatno?ci Lekcje muzealne Polecamy Pa?ac w Lubostroniu Urz?d Miejski w ?ninie Informacja Turystyczna Muzeum w Biskupinie Muzeum na facebooku szlakpiastowski.com.pl Herbarium SPA Chomi??a Szl. pomorska.pl skarbienice.pl znin.pl Kontakt Muzeum Ziemi Pa?uckiej Magistrat pl. Wolno?ci 1, 88-400 ?nin tel. (52) 30 20 293, e-mail: mzpbiuro@wp.pl Copyright ? 2014 Muzeum Ziemi Pa?uckiej Projekt i wykonanie: Logonet Sp. z o.o. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu ?wiadczenia Państwu us?ug na najwy?szym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczane w Państwa urz?dzeniu końcowym. Mo?ecie Państwo dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawień dotycz?cych cookies. Wi?cej szczegó?ów w naszej Polityce Cookies. Zamknij

muzeumznin.pl Whois

Domain Name: MUZEUMZNIN.PL